Podmienky ochrany osobných údajov
I.
Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o
  ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je
  právnická osoba PÁDÁR s.r.o., Padarovce 96, 980 23 Padarovce, IČO: 36 633 593,
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
  č. 9976/S (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  adresa:
  email:
  telefón:
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo
  identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba,
  ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý
  identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový
  identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej,
  genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto
  fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
  V prípade otázok sa môžete obrátiť na konateľa spoločnosti, ktorým je e-maile:
  II.
  Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 5. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné
  údaje, ktoré získal od tretích strán počas trvania vášho pracovnoprávneho vzťahu,
  záväzkové vzťahu alebo iného vzťahu, ktorý súvisí s výkonom činnosti
  prevádzkovateľa a má vplyv na spracúvanie osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre
  plnenie zmluvy.
  III.
  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 7. Zákonným dôvodom (účelom) spracovania osobných údajov je
   plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)
  Zákona,
   plnenie povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným
  vzťahom podľa článku § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  2
   plnenia povinností prevádzkovateľa, ktoré je nevyhnutné podľa osobitného
  predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) Zákona
   Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu
  (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1
  písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 8. Účelom spracovania osobných údajov je
   vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo
  zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú
  vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky
  (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu
  objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je
  potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou
  požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov
  nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
   plnenie povinností pri pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré sú nevyhnutné na
  uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a ďalších činností spojených
  s pracovnoprávnym vzťahom,
   plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, ktoré sú prevádzkovateľovi dané
  podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
  republika viazaná a prevádzkovateľ je povinný tieto zákony a zmluvy
  dodržiavať,
   pri plnení povinností, ktoré sú nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo
  majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
   zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 9. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu
  rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
  IV.
  Doba uchovávania osobných údajov
 10. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
   po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
  vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto
  zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
   po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
  marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe
  súhlasu.
   po dobu, ktorá je určená v osobitných predpisov a v interných dokumentoch
  prevádzkovateľa, ktoré má uchované na adrese sídla a tieto informácie sú
  dostupné dotknutým osobám na základe žiadosti, ktorá je priložená na
  webovej stránke prevádzkovateľa, ktorú dotknutá osoba následne odošle na
  adresu sídla prevádzkovateľa, kde uvedie do adresy heslo: „Zodpovedná
  3
  osoba GDPR“, alebo túto žiadosť odošle v elektronickej forme na e-mailovú
  adresu:
 11. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže
  spôsobom, ktorý ustanovuje Nariadenie a Zákon.
  V.
  Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 12. Príjemcovia osobných údajov sú osoby, ktoré
   zaisťujúce služby prevádzkovania web stránky,
   vedú účtovníctvo prevádzkovateľa,
   sú oprávnené na doručovanie tovaru,
 13. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny
  mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
  VI.
  Vaše práva
 14. Za podmienok stanovených v Zákone máte
   právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
   právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie
  spracovania podľa § 24 Zákona,
   právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
   právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
   právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
   právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu
  alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 15. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že
  sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia
  k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
  osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené
  osoby.
  VIII.
  Záverečné ustanovenia
  4
 4. Odoslaním objednávky cez aplikáciu alebo web stránku potvrdzujete, že ste
  oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu
  prijímate.
 5. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového
  formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s
  podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok
  ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám
  zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste
  prevádzkovateľovi poskytol/la.
  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa
  Postup pri výkone práv dotknutej osoby
  1
  Postup pri výkone práv dotknutej osoby
  Dotknutá osoba je oprávnená na výkon svojich práv vyplývajúcich z Nariadenia
  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
  smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a
  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
  Bližšie sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené na webovom sídle právnickej
  osoby PÁDÁR s.r.o., Padarovce 96, 980 23 Padarovce, IČO: 36 633 593, zapísaná v
  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9976/S
  (ďalej len „Právnická osoba“), https://padaronline.sk, ako aj v článku 15 až 22, 77, 78, 79,
  82 Nariadenia resp. v § 21 až 28, § 38 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný
  prípad uplatňuje).
  Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia alebo Zákona o
  ochrane osobných údajov u právnickej osoby ako prevádzkovateľa, podaním žiadosti, a to
  Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:
  Korešpondenčná adresa: PÁDÁR s.r.o., Zodpovedná osoba GDPR, Padarovce 96,
  980 23 Padarovce
  E-mail:

Právnická osoba ako prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o
opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa článkov 15 až 22
Nariadenia, resp. podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný
prípad uplatňuje), bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva
mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Právnická osoba
informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť
elektronickými prostriedkami, informácie sú podľa možnosti poskytnú elektronickými
prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
Ak Právnická osoba neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby,
bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú
osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.
číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
https://dataprotection.gov.sk) a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia,
resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona o
ochrane osobných údajov.
Postup pri výkone práv dotknutej osoby
2
Všetky informácie, oznámenia a opatrenia na žiadosť dotknutej osoby sa poskytujú
bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané,
najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Právnická osoba môže buď:
a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytovanie
informácií alebo oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
b) odmietnuť konať na základe žiadosti.
Právnická osoba znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo
neprimeranosti žiadosti.
Ak má Právnická osoba oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej
osoby, ktorá podáva žiadosť uvedenú v článku 15 až 21 Nariadenia, resp. podľa § 21 až §
27 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), môže požiadať o
poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej
osoby.
Ak Právnická osoba ako prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou
veľké množstvo informácií, môže požadovať, aby pred doručením informácií dotknutá
osoba spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.
Právnická osoba ako prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli
osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo
obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18
Nariadenia alebo § 22, § 23 ods. 1 a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre
daný prípad uplatňuje), pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje
neprimerané úsilie. Právnická osoba o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to
dotknutá osoba požaduje.
Informácia o spracúvaní osobných údajov (žiadatelia o výkon práv dotknutej osoby)
1
Informácie o spracovaní osobných údajov
(žiadatelia o výkon práv dotknutej osoby)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len
„Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ právnická osoba PÁDÁR s.r.o.,
Padarovce 96, 980 23 Padarovce, IČO: 36 633 593, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9976/S (ďalej len „prevádzkovateľ“),
spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných
predpisoch. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa
prijali na základe jej žiadosti na výkon práv dotknutej osoby.
Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“) poskytuje
základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom
a informácie o prístupe k osobným údajov.
ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame na účel evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutej
osoby podľa kapitoly III. Nariadenia resp. Zákona. Právnym základom spracúvania osobných
údajov na vyššie uvedený účel je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade
s článkom 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia, ktorá vyplýva z Nariadenia resp. Zákona.
Neposkytnutie osobných údajov potrebných pre potvrdenia totožnosti fyzickej osoby, ktorá
podáva žiadosť na uplatnenie práv v zmysle Nariadenia resp. Zákona môže mať za následok,
že nebude možné žiadosť dotknutej osoby riadne vybaviť.
Osobné údaje budú uchované po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.
OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby uplatňujúcej svoje práva dotknutej
osoby:

 • meno, priezvisko a titul
 • adresa a
 • iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.
  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené
  v Nariadení alebo Zákone. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou
  osobou, t.z. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Prevádzkovateľ má zákonnú
  povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť
  Informácia o spracúvaní osobných údajov (žiadatelia o výkon práv dotknutej osoby)
  2
  oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobných predpisov. Vaše osobné
  údaje budú uchované bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po
  dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať
  výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich
  spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou
  prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami
  prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako
  v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na
  záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia
  dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný
  zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia
  a Zákona.
  Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Vaše
  osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme prenos vašich osobných údajov do tretích
  krajín alebo medzinárodným organizáciám.
  PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA
  Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich
  právach na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich
  obmedzenia. Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré
  sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo
  obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na
  základe oprávneného záujmu. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.
  Právo na prístup
  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na
  informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše
  osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich
  poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami,
  budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  Právo na opravu
  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
  informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú
  nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto
  informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  Právo na vymazanie
  Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak
  osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu
  spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
  Informácia o spracúvaní osobných údajov (žiadatelia o výkon práv dotknutej osoby)
  3
  Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme
  môcť vašej žiadosti vyhovieť.
  Právo na obmedzenie spracúvania
  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné
  údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť
  nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  Právo na prenosnosť údajov
  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám
  poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len
  osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej
  ste jednou zo zmluvných strán.
  Právo namietať
  Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
  oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na
  spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore s
  Nariadením alebo Zákonom máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad
  na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
  telefóne číslo: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
  Informácia o spracúvaní osobných údajov (Súbory COOKIES)
  1
  Informácia o spracúvaní osobných údajov
  (Súbory COOKIES)
  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej
  len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ spoločnosť PÁDÁR s.r.o., Padarovce
  96, 980 23 Padarovce, IČO: 36 633 593, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
  Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9976/S (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše
  osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.
  Čo sú súbory COOKIES a aký je ich cieľ
  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom
  zariadení malé dátové súbory, tzv. COOKIES.
  Súbor COOKIES je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo
  mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas
  uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich nemusíte pri ďalšej
  návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
  Dočasne súbory COOKIES používa server na uloženie informácií o vašej aktivite, aby ste mohli
  pohodlne pokračovať tam, kde ste na webe naposledy skončili. Súbory COOKIES napovedajú
  serveru, ktoré stránky sa majú zobraziť, aby ste si to nepotrebovali pamätať a nemuseli začať
  prehľadávať web od začiatku. COOKIES fungujú ako záložka vo webstránke.
  Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov získaných
  prostredníctvom COOKIES
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané prostredníctvom COOKIES na účel štatistický
  a účel monitoringu návštevnosti webovej stránky.
  Osobné údaje používateľa webovej stránky získané súbormi COOKIES prevádzkovateľ
  spracúva na základe dobrovoľného súhlasu používateľa so spracúvaním osobných údajov čl.
  6, ods. 1 písm. a).
  Ako môžem zmeniť nastavenia používania COOKIES
  Väčšina dostupných prehliadačov prijíma súbory COOKIES automaticky. Ak súbory COOKIES
  nechcete používať, budete ich musieť buď odstrániť alebo zablokovať ich ukladanie. To je
  možné zmenou nastavení prehliadača. Podľa typu prehliadača, ktorý používate, obvykle
  nájdete ďalšie informácie pomocou funkcie Pomocník alebo v nastaveniach prehliadača.
  Informácia o spracúvaní osobných údajov (Súbory COOKIES)
  2
  Odmietnutím používania súborov COOKIES je možné webstránku aj naďalej navštevovať, ale
  niektoré jej funkcie nemusia fungovať správne.
  Bližšie informácie o odstraňovaní a odmietaní súborov COOKIES, ako aj ďalšie informácie
  o týchto súboroch nájdete napr. na www.allaboutcookies.org.
  Informácia o spracúvaní osobných údajov ( všeobecné informácie)
  1
  Informácia o spracúvaní osobných údajov
  (VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE)
  Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
  2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
  údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ spoločnosť PÁDÁR
  s.r.o., Padarovce 96, 980 23 Padarovce, IČO: 36 633 593, zapísaná v Obchodnom registri
  Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9976/S (ďalej len „prevádzkovateľ“),
  spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných
  predpisoch.
  Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“) poskytuje
  základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom
  a informácie o prístupe k osobným údajov.
  ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Kontrolná činnosť
  Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v súvislosti s plnením:
  a) povinností vyplývajúcich spoločnosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov
  v zmysle článku 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,
  b) zmluvných podmienok dodávateľom, kontrolou dodržiavania pracovných postupov,
  povinností a úloh vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a interných predpisov
  spoločnosti, na základe oprávneného záujmu spoločnosti na zabezpečení ochrany jej
  majetku aktív a finančných záujmov a riadneho plnenia zmluvy v zmysle článku 6, ods.
  1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
  c) povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sú
  nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej
  fyzickej osoby (BOZP, OPP a iné) v zmysle článku 6, ods. 1 písm. d) Nariadenia a § 13
  ods. 1 písm. d) Zákona.
  V prípade zistenia incidentu, dokumentovania, prešetrovania alebo zisťovania okolností
  podľa jednotlivých účelov spracúvania sú záznamy uchované až do doby ukončenia úkonov
  nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov.
  Informácia o spracúvaní osobných údajov ( všeobecné informácie)
  2
 2. Vedenie účtovníctva
  Vaše osobné údaje spracúvame tiež na účely plnenia povinností prevádzkovateľa pri vedení
  účtovníctva v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.
  (hlavne povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
  predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).
  Vaše osobné údaje uvedené na účtovných dokumentoch uchovávame po dobu 10 rokov
  nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné dokumenty týkajú.
 3. Odberateľsko-dodávateľské vzťahy
  Na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, ktorého ste jednou so zmluvných strán
  v zmysle článku 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. a tiež na základe
  oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia a § 13
  ods. 1 písm. f) Zákona, spracúvame vaše osobné údaje, hlavne v rámci odberateľských
  a dodávateľských zmlúv, ako údaje nevyhnutné pre uzatvorenie a zabezpečenie plnenia
  zmluvných vzťahov.
  Prevádzkovateľ tiež v súvislosti s uzatváraním a plnením zmluvy môže spracúvať vaše osobné
  údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13
  ods. 1 písm. f) Zákona na účel poistenia pohľadávok alebo poskytnutého plnenia
  a hodnotenia kreditného rizika.
  Vaše osobné údaje získavame buď priamo od vás, ak ste osobou oprávnenou konať v mene
  spoločnosti, s ktorou uzatvárame zmluvný vzťah alebo od vášho zamestnávateľa, ako údaje
  nevyhnutné pre zabezpečenie kontaktu, v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ako aj
  z verejných registrov (živnostenský register, obchodný register, kataster nehnuteľností a iné).
  V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže prevádzkovateľ s vami uzatvoriť zmluvný
  vzťah, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy.
  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely
  archivácie po dobu 50 rokov od uplynutia platnosti zmluvy.
 4. Súdne konania a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať na účel mimosúdneho vymáhania pohľadávok,
  preukazovanie, uplatňovania, obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa. Právnym
  základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je oprávnený záujem
  spoločnosti v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
  Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu 50 rokov od právoplatného skončenia daného
  súdneho konania alebo mimosúdneho vymáhania. Lehota uloženia začína plynúť prvým
  Informácia o spracúvaní osobných údajov ( všeobecné informácie)
  3
  dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k právoplatnému skončeniu súdneho
  konania alebo mimosúdneho vymoženia pohľadávky.
 5. Exekučné konania
  Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať za účelom vykonania exekúcie a s tým súvisiaceho
  preukazovania, uplatňovania, obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa. Právnym
  základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je opravený záujem
  prevádzkovateľa (článok 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia a a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona)
  v prípade, ak prevádzkovateľ vystupuje v exekučnom konaní ako oprávnený. V prípade, ak
  prevádzkovateľ vystupuje v exekučnom konaní ako povinný alebo tretia osoba, ktorá je
  povinná poskytnúť súčinnosť v exekučnom konaní právnym základom spracúvania osobných
  údajov je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ako vyplývajúcej zo zákona č.
  233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov. Tento právny základ vyplýva z článku 6, ods. 1 písm. c)
  Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,.
  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 50 rokov od právoplatného skončenia exekučného
  konania. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom
  došlo k právoplatnému skončeniu exekučného konania.
 6. Podnety, sťažnosti, reklamácie od zákazníkov a škodové udalosti
  Na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, ktorého ste jednou so zmluvných strán
  v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia a tiež na základe oprávneného záujmu
  prevádzkovateľa v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  spracúvame vaše osobné údaje s cieľom riešenia a vybavenia vašich podnetov, sťažností,
  zákazníckych reklamácií a škodových udalostí (vrátane poistných udalostí), ak ste alebo ste
  boli našim zákazníkom, prípadne ste spoločnosti zaslali podnet alebo sťažnosť.
  Vaše osobné údaje spracúvame po dobu vybavenia podnetu, sťažnosti, zákazníckej
  reklamácie a škodovej udalosti a následne na účely archivácie po dobu 10 rokov od
  ukončenia kalendárneho roka, v ktorom bol podnet, sťažnosť, zákaznícka reklamácia alebo
  škodová udalosť vybavená.
 7. Iné spracúvanie osobných údajov
  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na ďalšie účely
  neuvedené v týchto Informáciách sú dostupné na webovom sídle spoločnosti
  www.padaronline.sk.
  Informácia o spracúvaní osobných údajov ( všeobecné informácie)
  4
  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené
  v Nariadení alebo Zákone. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou
  osobou, t.z. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Prevádzkovateľ má zákonnú
  povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť
  oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobných predpisov.
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť vaše osobné údaje v súlade s právnymi
  predpismi a to hlavne právnym zástupcom, advokátom, notárom, exekútorom, audítorom,
  poisťovniam, v ktorých prevádzkovateľ poisťuje svoje riziká, bankám, Slovenskej pošte a.s.,
  sprostredkovateľom ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa
  a iným oprávneným subjektom v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ
  prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú
  primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi
  vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.
  Vaše osobné údaje budú uchované bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou
  prevádzkovateľa. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené
  prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvanú na základe
  pokynov prevádzkovateľa a to v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
  Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo
  zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami
  zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia
  na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov
  v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie
  údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.
  Vaše osobné údaje spracúvané na účely uvedené v tejto Informácií nepodliehajú
  automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, ani vaše osobné údaje
  nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín.
  ZODPOVEDNÁ OSOBA
  Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom
  dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.
  Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:
  Korešpondenčná adresa: PÁDÁR s.r.o., Zodpovedná osoba GDPR, Padarovce 96,
  980 23 Padarovce
  E-mail:
  Informácia o spracúvaní osobných údajov ( všeobecné informácie)
  5
  PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA
  Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich
  právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia
  nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä čl. 15-22, čl. 77, čl. 79, čl. 82 Nariadenia, § 21 – 28, §
  38 Zákona). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré
  sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo
  obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na
  základe oprávneného záujmu máte právo na prenosnosť údajov. Nižšie v texte sú zhrnuté tie
  najdôležitejšie ustanovenia.
  Právo na informácie

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne
údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, vrátane
hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov ako je účel, právny základ a doba
uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných
prípadoch jeho zástupcu, príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu osobných údajov
do tretích krajín, tiež uvedenie primeraných a vhodných záruk), oprávnené záujmy
prevádzkovateľa alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe
oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a vaše možnosti uplatnenia
prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu). V prípade
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba musí byť
informovaná zrozumiteľným spôsobom o použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ
vám poskytne vyššie uvedené informácie tým, že sprístupní Informáciu o spracúvaní
osobných údajov. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v rozsahu, v akom už dané informácie ako
dotknutá osoba máte.
Právo na prístup k údajom

Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás
týkajú spracúvané alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným
údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov,
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba
uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej
osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy
(vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja
osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby. Na základe
vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný
Informácia o spracúvaní osobných údajov ( všeobecné informácie)
6
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o
možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí
kópie po prijatí vašej žiadosti. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie
vám budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný
spôsob.
Právo na opravu
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkových informácií.
Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)
Máte právo tiež dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných
údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať
osobné údaje, ak sú splnené určité dôvody. Dôvodmi, pre ktoré je prevádzkovateľ povinný
vymazať vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti sú napríklad: osobné údaje už nie sú
potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe,
ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; osobné
údaje sa spracúvali nezákonne alebo namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila
zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ
podlieha, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti. Prevádzkovateľ nebude môcť v niektorých prípadoch vašej žiadosti vyhovieť
napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatňovanie práva na slobodu prejavu
a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva
Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
na účely archivácie vo verejnom záujme, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:
a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a
žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
Informácia o spracúvaní osobných údajov ( všeobecné informácie)
7
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich
potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) namietali ste voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na
strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s
výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo
právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť
tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto
údaje poskytli, bránil ak:
a) sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve (ktorej ste jednou zo
zmluvných strán), a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov
priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky
možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce
právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva
a slobody iných.
Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe
oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému
na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ
nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu,
máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť
také jednoduché ako jeho poskytnutie. Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na adresu
Informácia o spracúvaní osobných údajov ( všeobecné informácie)
8
sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailovú adresu Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom
uvedeným v udelenom súhlase.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore s
Nariadením alebo Zákonom máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
telefóne číslo: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania
vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných došlo k
porušeniu vašich práv. Návrh na začatie konania (žalobu) môžete podať na súde členského
štátu, kde má prevádzkovateľ prevádzkareň alebo na súde vášho obvyklého pobytu
(bydliska).
ŽIADOSŤ
Údaje potrebné k Vašej identifikácií:
meno a priezvisko
dátum narodenia
telefón
voľba komunikácie e-mail adresa ústna/tel. forma
Predmet žiadosti
Uveďte, aké informácie týkajúce sa spracovania Vašich
osobných údajov u PÁDÁR s.r.o., IČO: 36 633 593
žiadate poskytnúť:
Uveďte, aké opatrenia ohľadne spracovania Vašich
osobných údajov u PÁDÁR s.r.o. IČO: 36 633 593
požadujete prijať:
Lehota na vybavenie žiadosti: 1 mesiac
Pozn.
V komplikovaných prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace a to aj opakovane.
Komplikovanosť prípadov posudzuje zodpovedná osoba.

Dňa: Spísal:
Podpis dotknutej osoby: